www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Mielestäni tärkeitä asioita hoitaa kuntoon

 • Peruspalveluiden kulmakivet kuntoon
  • Terveys- ja sosiaalipalvelut
   • Terveyskeskuksien toimintaedellytysten parantaminen
   • SoTe uudistus ja niiden palvelut pitäisi siirtyä kunnilta maakuntiin, joskin uudistus on vielä raakile joka vaatii kunnon tarkastelua.

    Sosiaali- ja terveyspalveluiden täytyy olla ensisijaisesti julkisella sektorilla. On pyrittävä lisäämään resursseja. Ei ole oikein, että kansalaiset joutuvat hakemaan apua vaivoihinsa yksityisen sektorin palveluista, kun julkista palvelua ajetaan alas laskelmoidusti ja hankaloitetaan palvelun saantia ”väsytystekniikalla”. Kärsijänä tässäkin on lapsiperheet, vanhukset ja muut vähävaraiset, joilla ei ole varaa ostaa kalliita palveluja.

    Terveyskeskusten ylläpitämään palveluun olisi saatava ns. korvamerkittyä rahaa, jotta hoitohenkilökunnan ja lääkärien lisäämisellä saadaan työmäärää jaettua paremmin ja sitä kautta asiakkaiden hoitoon pääsy aika lyhenee.

   • Valtion ja kuntien välisen työ- ja kustannusjaon selkeyttäminen
   • Valtion määräämien uusien säännösten ja vaatimusten mukana on oltava ns. rahoitus suunnitelma, jotta olemassa oleva kunnan oma budjetti kestää säännösten voimaan tulon.

  • Opetus ja oppilashuolto
   • Jokaisen lapsen on saatava käydä lähi- tai kyläkoulua
   • Lähi ja kyläkoulut: Jokaisen lapsen on saatava käydä lähi/kyläkoulua. Säästöihin vedotaan kouluja lakkautettaessa. Se on lyhyen kantaman politiikkaa, koska luokkakokojen kasvaessa ja koulupäivän pidetessä oppimistahti häiriintyy. Kalliiden erityisluokkien tarve lisääntyy luokkakokojen kasvaessa. Lasten pahoinvointi kasvaa suurissa luokkayhteisöissä, mikä heijastuu myös käytökseen kouluyhteisön ulkopuolella. Tämä taas vaatii nyt jo pahasti ontuvalta kouluterveydenhuollolta lisäpanostusta. Voidaankin ajatella että vielä lisää kouluja lakkauttamalla, räjähtää koko koulujärjestelmä Suomessa.

   • Kouluterveydenhuoltoon lisäpanostusta
   • Mielenterveys ongelmat on tulevaisuuden haaste oppilashuollossa. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella voidaan ehkäistä ongelmien kärjistäminen ja toimintakyvyn heikkenemisen riskiä sekä vähentää kalliiden palvelun tarvetta.

  • Perhe- ja vanhuspalvelut
   • Indeksisidonnaisten hyvinvointipalvelujen ajantasaistaminen
   • Vanhusten asemaa on korjattava välittömästi, eläkkeet nostettava vähintään 1990-luvun tasolle, joista ne pudotettiin. Pohjaosan poisto vei sanamukaisesti pohjan eläkkeistä. Suomella menee hyvin ja silti vain puheissa on korotukset muistettu mainita. Siksi onkin perin kummalista, että nyt vielä työelämässä olevat n. 60-vuotiaat äänestävät niitä puolueita jotka ovat eläkkeiden korjaamista vastaan.

   • Eläkerakenteeseen kehitettävä terveydenhoidon ja lääkkeiden ikähyvitys
   • Ikääntymisen seurauksena on yleensä sairauksien ja muiden vaivojen lisääntyminen. Valtio ja kunnat säästäisivät todellisuudessa pitkäjänteisellä eläkeläisten terveyden ylläpitämisellä. Ikähyvitys toisi eläkkeisiin kaivatun lisän, jotta vanheneva väestö pysyisi hyvässä kunnossa pidempään, jo yhdellä säästetyllä sairaalapäivällä voitaisiin maksaa esim. eläkeläisen vuoden lääkkeet.

   • Veteraanien asia on edelleen ajankohtainen
   • Sotaveteraanien tilanteeseen täytyy saada parannus. Annettakoon heille se tarvittava apu ja hoito, mitä he tarvitsevat. He ovat tehneet suuren uhrauksen ja moni heistä on maksanut kalleimman hinnan Suomen itsenäisyydestä. Annetaan heille edes se kunnioitus ja apu takaisin nyt, kun se vielä ehditään tekemään. Veteraanit ovat saaneet monia avustuksia yksityisiltä ja järjestöiltä, joten on häpeällistä että ”Rikas Valtio” pyrkii unohtamaan pelastajansa.

  • Pelastus- ja turvallisuuspalvelut
   • Palvelut takaisin paikallisiksi
   • Hälytyskeskusten määrän supistaminen on tuonut ongelmia avunsaantiin, ja kiireellisissä tapauksissa on jopa jääty puhelin jonoon odottamaan omaa vuoroa. Mielestäni kun hätä on suurin niin silloin pitää saada apua tai ainakin pitäisi pystyä saamaan hätä pelastusviranomaisen tietoon. Ihmishenkiä ja tuskaa ei voi rahalla mitata ja siksi joko hälytyskeskusten määrää tai henkilökuntaa on kiireesti lisättävä.

    Poliisien tärkeys näkyy joka sektorilla, niin turvallisuuden kuin liikenteen valvonnan tärkeänä osana. Pelkästään liikennevalvonnassa poliisien läsnäolo rauhoittaa liikennettä ja samalla kolarien tai vastaavien tilanteiden sattuessa, on viranomainen ottamassa tilanteen ammattimaisesti hallintaan. Tähän eivät mitkään valvontakamerat pysty.

    Poliisien vapaina olevat virat on täytettävä, jotta ei jouduta tilanteeseen missä joudutaan käyttämään yksityisiä turvallisuuspalveluja poliisien tehtävien täyttämiseen. On tärkeä pitää selkeä linja yksityisen turvallisuuspalveluiden ja poliisien tehtävien välillä. Turvallisuuspalvelut ovat yritystoimintaa ja siinä heillä on varmasti oma asiakaskuntansa.

 • Satakunnan elinvoimaisuuden lisääminen
  • Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
  • Suurella todennäköisyydellä suurteollisuutta ei satakuntaan, eikä etenkään sisämaahan enää synny, joten nyt PK-sektoria tukevat toimet on otettava käyttöön. PK–sektorilla on ns. täyttämättömiä työpaikkoja, etenkin pienissä yrityksissä. Onkin tutkittava mahdollisia tukitoimia jotta nämä työpaikat saataisiin realisoitua.

   Suomalaiset ovat erittäin kekseliästä kansaa, tämä voimavara täytyy saada hyödynnettyä ja juuri PK-yrityksillä löytyy helpommin ”notkeutta” toteuttaa uusia ideoita. Näistä innovaatioista saattaa löytyä yritykselle uusi kehityshaara, joka taas johtaa luultavamminkin lisätyöntekijöiden tarpeeseen.

  • Liikenneyhteyksien kehittäminen
  • Jos Satakunnan kaikki liikenneväylät eivät ole kunnossa, on turha odottaa teollisuudesta mitään kunnollista satsausta ja sitä kautta menetämme asukkaita naapurimaakuntiin.

   Satakunnan tiestö, etenkin valtatie 8 on jäänyt jälkeen kehityksestä ja siihen tehdyt ohitus levennykset ovat liikenteellisesti kosmeettisia. Valtatie 8 täytyisi muuttaa ns. leveäkaistatieksi, joka on suhteellisen halpa ratkaisu ottaen huomioon maankäyttötarpeen. Liikenteen sujuvuuden kannalta leveäkaistatie antaa mahdollisuuden liikkua myös hitaammilla ajoneuvoilla turvallisesti hidastamatta muuta liikennettä. Kevyenliikenteen väylä tulisi muutoksen johdosta pakolliseksi tehdä, mutta tälläkin hetkellä se olisi tarpeen. Näilläkin liikennemäärillä jalan tai pyörällä liikkuminen on melkein ”venäläistä rulettia.”

   Rautatietä on vahvistettava edelleen vastaamaan mahdollinen lisääntynyt raskas liikenne. Rautateiden hyötyä tulisi tarkastella Raumalla myös matkustajaliikenteen kannalta. Olisi kartoitettava asiakaskyselyä esim. mahdollista "lättähattu" tyyppisen pienen junan käyttämiseen Raumalta Kokemäelle tai peräti Tampereelle asti.

 • Luotettava ja pitkävaikutteinen päätöksenteko
  • Päätöksien tulee olla huolella valmisteltu ja kestää aikaa
  • Suomessa on päätöksenteko jokseenkin ala-arvoista, tehdään lakeja joita ei pystytä valvomaan tai sanktio saattaa olla kutakuinkin torumisen luokkaa. Esim. Tupakkalaissa on niin monta kieltokohtaa ja sitä ns. päivitetään jatkuvasti, jotta lopulta ei tiedä mikä on kiellettyä missä ja koska.

   Pyöräilykypärälain tarkoitus on hyvä, mutta sen noudattaminen ilman sanktiota ontuu, toisaalta jos laissa ei ole sanktiota, tarvitseeko sen olla laki?

   Aselaki, jota kuumeisesti sorvataan pakkopullana ja sorvareina toimivat lähinnä asiasta mitään tietämättömät henkilöt. Silloin siitä tulee taas laki jonka noudattaminen on lähes mahdotonta ja syyllistetään syyttömät harrastajat. Mikään laki ei estä rikollisia saamasta ja käyttämästä ampuma-aseita, joten lainsäädäntö ei saa olla kohtuutonta kansalaisille.

  • EU lainsäädännön järkevöittäminen kansallisiin olosuhteisiin
  • Lakien soveltaminen EU jäsen maiden sisällä ei saa olla ns. Neuvostoliitto tyyliä, missä maantieteelliset ja kansalliset olosuhteet jätetään huomioimatta.

   Teollisuudessa pitää esim. päästörajoissa ottaa huomioon jo parasta energiatehokasta tekniikkaa käyttävät tehtaat ja muiden EU maiden on pystyttävä pääsemään samaan tasoon, ennen kuin päästörajoja kiristetään nyt parhailta. Tällä tavalla saadaan huomattavasti paremmin tehostettua energian käyttöä ja ympäristöarvoja parannettua.


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.